Juridisk navn: nemSIM ApS – CVR: 35403779

Priser
Hos nemSIM tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser.
nemSIM forbeholder sig retten til at ændre i priserne med 30 dages varsel.

Betaling
nemSIM modtager betaling med VISA, VISA-Dankort, VISA Electron og Mastercard.
Betalingen foretages forud og trækkes fra din konto, når dit abonnement bestilles. Herefter finder den månedlige forudbetaling sted hver den 1. i måneden.
Alle beløb er angivet i DKK (Danske kroner) og inkl. moms.
Kunden faktureres/opkræves månedsvis forud baseret på den valgte abonnement-pakke og gældende prisliste, medmindre andet er aftalt i kundeaftalen/kontrakten/ordrebekræftelsen.
I tilfælde af, at kunden gentagende gange ikke overholder sin fakturas forfaldsdato, kan nemSIM uden varsel afbryde forbindelsen og ophæve kundeaftalen.

Levering
nemSIM tilstræber sig på at afsende ordre indgået inden kl. 14.00 samme dag. Ordre indgået herefter sendes næste hverdag. Levering koster 35 kr. pr. ordre, og tager typisk 1-3 hverdage. Vi sender med Postnord QuickBrev.

Bestilling og abonnementskifte
Når kunden foretager en bestilling, sender nemSIM en ordrebekræftelse og evt. bilag til kundens e-mail. Ordrebekræftelsen er sammen med de generelle handelsbetingelser og priser grundlaget for aftalen mellem nemSIM og kunden.
Ønskes et abonnementskifte eller anden ændring af nemSIM’s service kan dette ske ved at henvende sig til [email protected].
Eventuelle indsigelser mod en oprindelig eller ændret aftale/ordrebekræftelse skal fremsendes senest 14 dage efter aftalen er fremsendt.

Tildeling af nummer
nemSIM tildeler kunden et telefonnummer, simkortnummer og anden form for identifikation for hvert købte simkort. Hvis kunden ønsker nummerændring, kan dette i nogle tilfælde imødekommes. nemSIM opkræver dog ekstra gebyr for dette. nemSIM kan ligeledes opkræve ekstra gebyr for tildeling af udvalgte telefonnumre.

Erstatningsansvar
nemSIM er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler. Erstatningspligten gælder kun for tab som følge af forsætlige eller groft uagtsomme handlinger udført af nemSIM eller nogen, som nemSIM er ansvarlig for.
nemSIM er aldrig ansvarlig for driftstab, indirekte tab eller tabt avance udover det der anses groft uagtsomt af nemSIM.
I relation til udveksling af informationer om tekniske eller personlige forhold i forbindelse med kundens brug af nemSIM’s M2M-produkter og services, er nemSIM aldrig ansvarlig for kundens brud på lovgivning, internationale konventioner eller myndighedsforeskrifter, herunder i forhold til beskyttelse af persondata og privatliv, telekommunikationslovgivning og registerlovgivning.
Kunden vil altid være forpligtet til at holde nemSIM skadesløs for enhver omkostning eller udgift eller ethvert krav fra tredjeparter, som nemSIM måtte blive påført eller være forpligtet til at betale en tredjepart.
Kunden er dog ikke forpligtet til at holde nemSIM skadesløs for krav, som fremkommer af nemSIM’s brud på gældende lovgivning, internationale konventioner eller myndighedsforskrifter o.lign.
nemSIM fralægger sig alt ansvar for nogen som helst krænkelse af en tredjeparts ret, som udspringer af kundens ændring af M2M-produkter og tjenester. I denne anledning er kunden forpligtet til at holde nemSIM skadesløs for ethvert krav fra tredjeparten.
Udover hvad der er nævnt af nemSIM’s ansvar, er nemSIM aldrig erstatningsansvarlig for tab som følger af uvedkommendes adgang til kundens data, systemer, udstyr eller for uvedkommendes aflytning af kundens forbindelser til tjenesten.
nemSIM er ikke ansvarlig for tab som fremkommer fra forstyrrelser, afbrydelser eller ændringer af telenettet eller teletjenesterne i relation til foranstaltninger, der vurderes nødvendige af drifstmæssige, vedligeholdelsesmæssige eller tekniske årsager, eller som er pålagt af tilsynsmyndighederne.
nemSIM er ikke ansvarlig for tab som fremkommer af uønsket eller uopfordret fremsendelse af data til kunden eller som følge af installeret software eller kundens tab af data.

Fortrydelsesret/returret
Abonnementerne er ikke omfattet af fortrydelsesret, da simkortene tildeles et mobilnummer og aktiveres på GSM-netværket for kunden umiddelbart efter bestillingen. Abonnementet kan dog opsiges med løbende md. + 1 md.
Årsabonnementer kan opsiges når som helst før den næste abonnementperiode, men refunderes ikke for restperioden uanset hvornår opsigelsen er sendt ind. Der er ingen 14 dages returret, da abonnementet aktiveres i det øjeblik du betaler for varen. Abonnementet kan dog opsiges med løbende md. + 1 md.

Opsigelse
Det bestilte abonnement fornyes automatisk hver måned via automatisk opkrævning eller tilsendt faktura. Såfremt du ikke ønsker at fortsætte dit abonnement har du 10 arbejdsdage til at opsige abonnementet. Aftalen kan til enhver tid, både for privat- og erhvervskunder, opsiges med 30 dages varsel. Dette betyder, at der ikke er nogen bindingsperiode, da abonnementet til enhver tid kan opsiges. Opsigelsesperioden er på løbende måned + 1 måned.
Hvis du ændrer abonnementstype eller tilkøber flere abonnementer midt i en betalingsperiode, udløser dette IKKE en ny betalingsperiode. I stedet betales differencen af det nye abonnement i henhold til de resterende antal dage af måneden. Først i den efterfølgende måned vil betalingen forekomme som en fast helmånedlig betaling.
Hvis abonnementet ønskes opsagt skal dette ske skriftligt via [email protected] med angivelse af navn (firmanavn og CVR), adresse og telefonnummer. Hvis der ikke ønskes fornyelse af et abonnement, spærrer nemSIM for kundens simkort.
Hvis kunden sælger eller overdrager nemSIM’s simkort, er kunden forpligtet til omgående at oplyse nemSIM om denne ændring.
Hvis kunden misligholder, misbruger eller udnytter abonnementet eller tjenesterne således at det giver nemSIM eller andre abonnenter problemer, kan nemSIM ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.
Hvis et simkort går tabt og kunden ønsker at bestille en erstatning, koster dette 50 kr. i gebyr.
Hvis kunden ikke formår at returnere ikke-aktiverede simkort senest 14 dage efter opsigelsesdatoen, opkræves et gebyr på 50 kr. pr. simkort.
nemSIM kan under alle omstændigheder spærre kundens simkort, såfremt kunden ikke betaler sine regninger efter den pågældende abonnementsperiode er afsluttet.
Ved manglende betaling vil der sendes et rykkergebyr på 100 kr. 14 dage efter forfaldsdatoen. 14 dage efter rykkergebyret indberettes kunden til inkasso, aftalen anses for misligholdt og kontrakten ophører. Skyldig saldo opgøres på dette tidspunkt, og opkræves fra kunden.
Hvis der fremkommer manglende betaling pga. kortudløb eller andre årsager, sendes der pr. mail besked til kunden om at forny sine kortoplysninger.
Ved opsigelse skal telefonnummeret samt det 20-cifrede nummer som står på simkortet oplyses af kunden.

Returnering
Når du opsiger dit abonnement skal dine eventuelt ikke-aktiverede simkort være returneret senest 14 dage efter den dato, du meddeler os at du vil opsige aftalen. I forbindelse med returnering skal du selv betale for leveringsomkostningerne. Det er ligeledes dit ansvar, at ordren er pakket ordentligt ind. Som kunde bærer du selv risikoen for ordren fra ordren er modtaget hos dig indtil ordren er modtaget retur hos nemSIM igen.
Bemærk rest-perioder på årsabonnementer refunderes ikke.

Refusion
Hvis der er tale om refusion, skal kunden medsende bankoplysninger i form af reg. nr. og konto nr., så det aftalte beløb kan overføres. Oplysningerne kan sendes uden risiko pr. mail eller anden elektronisk form, da det kun vil blive anvendt til opfyldelse af refusionen.

Ansvarsbegrænsning
nemSIM fraskriver sig ethvert ansvar for tab af data. Det er kundens eget ansvar selv at foretage backup af data der fremkommer fra nemSIM’s produkter og services.
nemSIM kan ikke holdes ansvarlig for tab af forbindelse eller langsom forbindelse, da disse vil forekomme grundet de netværk, nemSIM’s simkort kører på. I disse tilfælde bedes kunden kontakte den pågældende relevante netværksoperatør.
Konfigurering og etablering af kundens udstyr, hvori nemSIM’s simkort skal sidde i, er nemSIM uvedkommende.
nemSIM er ikke ansvarlig for afbrydelser, ændringer og forstyrrelser i de forskellige telenetværk. Her skal henvendelse rettes til den enkelte teleoperatør, som kundens simkort kører på.
nemSIM er ikke ansvarlig for forstyrrelser, afbrydelser, fejl, ændringer m.m. som skyldes kundens egne forhold og håndtering, fx fordi kunden har tilsluttet udstyret eller simkortet fejlagtigt, eller har betjent disse fejlagtigt. I sådan et tilfælde forbeholder nemSIM sig retten til at opkræve betaling for at fejlsøge og genoprette en fejlfri forbindelse.
nemSIM har intet ansvar for kundens brug af sit eget udstyr. Kunden skal selv sørge for, at kundens udstyr overholder reglerne og anvisningerne for korrekt brug af mobilnetværk og teleterminaludstyr. Herunder at al udstyr er beregnet til at kunne tilsluttes offentlige telenet.
Hvis kundens udstyr medfører afbrydelser, forstyrrelser m.m. i telenettet på grund af fejl eller lignende i udstyret, er kunden forpligtet til straks at afbryde forbindelsen og foretage de rette foranstaltninger for at rette op på dette. Kunden skal altid sørge for at benytte mobilnetværket på en måde, som ikke medfører afbrydelser, forstyrrelser m.m.
nemSIM forbeholder sig retten til at spærre for simkort og afbryde tilslutningen i tilfælde af, at der er udstyr, som bevirker til forstyrrelser i telenettet.

Dataforbrug udland
Benytter du dine simkort udenfor Danmark, men indenfor EU, er data inkluderet. Se siden ”Prisliste” for priser uden for EU og informationer om udlandspriser, hvor prislisten er opdelt i forskellige lande-zoner.
Forbruget opgøres 1 gang om måneden og sendes som efterregning.
Ønsker du bedre priser for udlandsforbrug (uden for EU) eller flere SMS pr. gældende abonnement, kontakt da nemSIM for et fast tilbud.

Prisregulering og andre ændringer
nemSIM forbeholder sig retten til at ændre i services, abonnement indhold, priser, gebyrer og handelsbetingelser. Ændringerne vil være synlige for kunden via nemSIM’s hjemmeside.
nemSIM forbeholder sig til enhver tid at foretage ændringer der betragtes for at være nødvendige for en tilfredsstillende drift af nemSIM’s services og produkter.
Hvis kunden ændrer sin oplysninger såsom betalingsoplysninger, virksomhedsnavn, CVR-nummer, tlf. nummer og e-mail adresse, er det kundens pligt omgående at give besked til nemSIM.
Det er væsentligt at nemSIM har kundens korrekte e-mail adresse således at betalingsopkrævninger kan tilsendes korrekt.

Fejl og overdragelse
Hvis der forekommer fejl i tilsluttet udstyr, der medfører forstyrrelser for driften på de forskellige telenet, skal dette straks afhjælpes i samarbejde med nemSIM. Eventuelle omkostninger i forbindelse hermed, fx i forbindelse med fejlsøgning, skal dækkes af kunden.
Kundens aftale kan ikke overdrages til en tredjemand, medmindre nemSIM giver skriftligt samtykke til dette, og kunden og tredjemanden skriftligt godkender dette.

Reklamationsret
nemSIM yder ingen reklamationsret, da vi udelukkende leverer services. Virker simkortet ikke ved modtagelse, byttes det gratis ud uden ekstra omkostning.

Overforbrug
I tilfælde af at kunden overforbruger data, SMS, MMS og/eller tale i forhold til sin valgte pakke, kan nemSIM vælge at spærre for yderligere forbrug.
Hvis der forekommer en pludselig og væsentlig stigning i forbruget, forbeholder nemSIM sig retten til at afbryde eller begrænse forbindelsen med øjeblikkelig virkning.

Marketing
Såfremt en kunde giver skriftlig accept, kan nemSIM udsende markedsføring og tilbud om produkter og services til kunden pr. e-mail. Hvis kunden ikke længere ønsker dette, kan denne henvende sig til nemSIM’s kundeservice via [email protected].

Tvister og klager
I tilfælde af, at der forekommer en tvist mellem kunden og nemSIM om faktorer, der fremkommer fra kundeaftalen, kan kunden rette henvendelse til nemSIM, som herefter vil prøve at finde en løsning.

 

Disse vilkår gælder pr. dags dato – opdateret 30.06.2022

Kontakt os

Kundeservice har åbent mandag-torsdag fra 10-16 og fredag fra 10-14, og vi kan fanges på mail, chatten og de sociale medier.

71 99 17 10 [email protected] Chat med os
my nemSIM

På "my nemSIM" kan du administrere dit abonnement og betale dine faktura.

Log ind på my nemSIM
Dækning

Vi benytter os af TDC's netværk og du kan derfor roligt forvente den bedste dækning nogensinde.

Se dækning
APN og indstillinger

Vores APN er "internet" uden brugernavn og adgangskode.

Opsætningsparametre til data/GPRS og MMS